tomatsuppe_på_tur.JPG
stiger.JPG
ski1.JPG

Sykt barn

Mange foreldre er usikre i forhold til når barnet skal være hjemme fra barnehagen. Her er noen råd fra oss:


Du må gå utfra barnets behov. Det er ikke foreldrenes eller personalet sitt behov som skal avgjøre om et barn skal være hjemme eller ikke. Et sykt barn trenger ofte et fang å sitte på. I en gruppe med barn er det ofte masete og mange barn ønsker personalets oppmerksomhet.

Generelt kan man si at barnets allmenntilstand dvs. hvordan det sover, spiser og klarer å være med i leken som avgjør om barnet kan være i barnehagen eller ikke. Alle barn med oppkast/diaretilstander skal ha 48 timer karantene etter siste oppkast/diare før de kan gå tilbake i barnehagen. Rådfør deg med personalet hvis du føler deg usikker. Etter lengre tids sykdom kan det være riktig å la barnet være med i barnehagen kortere tid de første dagene.

Feber: Skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Som feber regnes morgentemperatur over 37,5 grader og kveldstemperatur over 38 grader. Barn med feber skal være hjemme, og bør ha en feberfri dag hjemme før det går i barnehagen igjen etter sykdom.

Allergi

Det er herlig å oppleve naturbarnehager i funksjon. De gledesfylte aktivitetene i skog og mark og alle de små og store oppdagelsene som barna gjør der, skaper nok mange naturelselskere for fremtiden.

 

Passer det ved allergi?

Naturbarnehager kan være et godt tilbud for noen barn med allergier eller astma, men er nesten utenkelige og må frarådes for andre. Det avhenger av typen og styrken av allergier og annen overfølsomhet, og det avhenger av hvordan aktivitetene og miljøene tilrettelegges i barnehagen. Det må være en forutsetning at barn i naturbarnehagen kan delta i alle aktuelle aktiviteter. Kan de ikke være med på alt, skal de ikke gå i den barnehagen.

Ikke ved allergi mot dyr eller pollen

Ved atopisk allergi er det aller mest naturen som gir reaksjoner. Når alt kommer til alt, passer derfor naturbarnehager bare for relativt få barn med allergiske plager. Det er vanlig i slike barnehager at barna av og til får kontakt med dyr ved at barnehagen har dyr eller at de besøker gårdsbruk. For mange barn slår pollenallergi til ganske tidlig. Da kan uteliv bli uutholdelig, smertefullt og sykdomsfremkallende på dager med mye pollen i luften, og det vil forverres med slik fysisk aktivitet som er vanlig i naturbarnehager.

Passer det for barn med astma?

Noen barn har astma uten at det er funnet noen allergisk årsak. De viktigste årsakene er luftveisinfeksjoner. Risikoen for å bli mye smittet er mindre i naturbarnehager enn i barnehager der barna er tettere innpå hverandre innendørs.

 

Ved astma er luftveiene vanligvis hyperreaktive (overirritable). Da kan sykdommen slå ut i kaldt vær. Det kan motvirkes for de fleste med bruk av Jonasmaske og fornuftige overganger mellom temperatursonene. Samtidig må en vurdere hva disse barna tåler av anstrengelse. De aller fleste av dem får astmasymptomer med tung pust og hoste ved fysiske anstengelser. Det er avhengig av kondisjonen, så tiltak som trener opp kondisjonen er fine. Det krever imidlertid bevisst og systematisk opptrening, ofte kombinert med bruk av forebyggende medisiner - og med umiddelbare behandlingsmuligheter hvis barnet får astmapust. Dette er et krav for at slike barn skal gå i naturbarnehagen.

 

Før foreldre tar standpunkt til om de vil søke barna sine inn i en naturbarnehage, bør de orientere seg godt om barnehagens tilbud og ulike aktiviteter sett i lys av barnets behov og muligheter. 

Lek og læring

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for fri lek i barnehagen vår. Vi vil ikke fylle dagene med for mye tilrettelagte aktiviteter da vi mener barn trives best og lærer mest når de får leke. Her er noen grunner til at vi legger så stor vekt på lek i vår pedagogiske virksomhet.

  • Leken er en grunnlegende menneskelig aktivitet, som stimulerer og interesserer.

  • I lek gjør barn erfaringer, utforsker, prøver ut, får kunnskaper og utvikler selvtillit.

  • Barn sosialiseres gjennom leken, og utvikler en beredskap for læring og utvikling.

I barnehagen foregår læring både som formell og uformell læring. Størst plass har naturlig nok uformell læring. Læringen i barnehagen er nært knyttet til omsorg og skjer ofte i garderobesituasjon, ved frokostbordet, ute mens barna leker og er fysisk aktive, ved klatring i trær eller lekeapparater. Den kan være forbundet med opplevelser på turer i skog og mark, eller skje under opplevelser i ulike typer lek og sosialt samspill inne. Læringen kan også foregå når barna deltar i tilrettelagte situasjoner eller når voksne leser for barna i sofaen.

På tur

Barn på tur er opptatt av hva de opplever når de er på tur. For barna er det ikke viktig å gå langt, men å kunne stoppe opp og se på ei maurtue, se etter sandkrabber, plukke bær eller leke i snøen. Det å gi rom for barns undring og nysgjerrighet er viktig for at barn skal få en positiv og god opplevelse av turen.Samle på blader fra forskjellige trær, plukke opp kongler, lære navn på trær, få øye på dyr, klatre i trærne, finne spennende grotter og høre på fuglesang. Opplevelsesmulighetene er mange.

Er turen tilpasset barna, opplever barnet mestring. Det å bevege seg i ujevnt terreng bedrer dessuten barnets motorikk.

Den friske luften, dagslyset og aktiviteten påvirker barna på en positiv måte. I tillegg lærer de mye av å være på tur, begrepsverdene utvides. De lærer å sette ord på det de ser. Barn som tidlig opplever gleden med å være på tur, vil ofte få et godt forhold til naturen, noe som vil prege de gjennom livet, også når de selv blir foreldre.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser, og fremmer derfor barn og unges selvaktelse og selvtillit. Fysisk aktivitet fremmer sosial læring, og bidrar dermed til å gi barn følelse av mestring. Barn og unge som er fysisk aktive synes å være mindre plaget av psykiske helseproblemer. Flere studier viser at barn som regelmessig deltar i fysisk aktivitet har bedre selvfølelse enn deres inaktive jevnaldrene.


For barn og unge er lek den viktigste måten å utforske, forstå og å takle tilværelsen på, og leken har stor betydning for deres motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. Motorisk flinke barn er ofte de mest populære barna, noe som gjør det enda viktigere å stimulere til økt fysisk aktivitet.


Gjennom lek og allsidig fysisk utfoldelse utvikler barn ferdigheter som bidrar til å hjelpe dem med å mestre utfordringer. Dette medfører også bevegelses- og mestringsglede. Dersom fysisk aktivitet mestres, er barnet inne i en god sirkel. Fysiske ferdigheter og god kondisjon gjør det mulig å delta aktivt i leken, som igjen bedrer kondisjonen ytterligere og medfører mer lek, aktivitet og sosial omgang med andre. Barnehager som har tilrettelagt for daglig fysisk aktivitet, som er mye ute i natur og nærmiljø, opplever det sosiale miljøet som mer inkluderende og tolerant.


Både svenske og norske studier viser at særlig naturområder eller naturlike områder betyr mye for barns lek og utvikling. I en ”naturbarnehage” med mye plass og stor variasjon i terreng, natur- og kulturvegetasjon, leker barn flere fantasileker, tempoet er roligere, konfliktene færre, barna mindre syke, konsentrasjonen større og barna er bedre motorisk utviklet enn barn i en ”striglet” bybarnehage med liten plass.